Javne finansije, oporezivanje, i fiskalna održivost
Kako bi se potakao rast nužno je hitno smanjiti poreski teret koji opterećuje realni sektor, te ograničiti tekuću i intenzivirati javnu investicionu potrošnju. Mjere koje su identifikovane i usaglašene u ovoj oblasti su:
 1. Izmijeniti zakone o doprinosima i porezu na dohodak, u cilju smanjenja poreskog opterećenja rada u oba entiteta, te iste donijeti u konsultaciji sa socijalnim partnerima. Suzdržati se od uvođenja administrativno kompleksnijeg sistema za naplatu poreza na dohodak, već pri proširenju poreske baze kroz izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak zadržati jedinstvenu stopu poreza na dohodak.
 2. Uspostaviti optimalan sistem javne administracije, vremenski i cjenovno efikasniji i prikladniji realnim potrebama za pružanje kvaltetnih javnih usluga kroz smanjenje broja i omogućavanje premještaja državnih službenika između različitih nivoa vlasti.
 3. Uspostaviti sistem za određivanja plata u javnoj administraciji na osnovu vrijednosti na nivou BiH, i u RS, te smanjenje izdataka za plate i druge tekuće troškove u FBiH.
 4. Unaprijediti mehanizme za internu finansijsku kontrolu i budžetiranje, te ojačati nadzor javne potrošnje kroz: unaprjeđenje kontrole i nadzora potrošnje vanbudžetskih fondova i javnih preduzeća u FBiH i donošenje i implementaciju Strategije javne unutrašnje kontrole RS.
 5. Intenzivirati javne investicije u infrastrukturne projekte u oba entiteta prevazilaženjem dosadašnjih prepreka za njihovu implementaciju kroz
  • Transparentnije i efikasnije provođenje javnih nabavki (tenderskih procedura),
  • Poboljšanje pripremnih istraživanja i izrade projektne dokumentacije,
  • Poboljšanje saradnje institucija nadležnih za izdavanje potrebnih dozvola,
  • Poboljšanje nadzora izvođenja projekata.
 6. Unaprijediti korporativno upravljanje i nadzor nad javnim preduzećima na svim nivoima vlasti u skladu sa OECD-ovim principima.
 7. Donijeti i implementirati zakone o uvezivanju nedostajućeg radnog staža u oba entiteta koji će omogućiti gašenje neperspektivnih preduzeća i restruktuiranje perspektivnih, te penzionisanje oštećenim radnicima.
Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u BiH u kontekstu Opštih izbora 2018. godine
Preuzmite analizu

Mjere podržali