Reforma javne uprave
U cilju osiguranja socio-ekonomskog razvoja i fiskalne održivosti potrebno je provoditi reformu javne uprave u tijesnoj vezi sa drugim mjerama iz drugih reformskih oblasti. Mjere koje su identifikovane i usaglašene u ovoj oblasti su:

 1. Kreirati i provesti novu Strategiju reforme javne uprave i prateći akcioni plan.
 2. Pridržavati se okvira definisanih u Strategiji reforme upravljanja javnim financijama u FBiH 2017-2020 i Strategiji reforme upravljanja javnim finansijama institucija BiH 2017-2020, te usvojiti i provoditi Strategiju u Republici Srpskoj.
 3. Intenzivirati programe obuka i specijalizacije osoblja u institucijama nadležnim za planiranje javne potrošnje, internu reviziju i finansijsku kontrolu na svim nivoima vlasti*.
 4. Osigurati zapošljavanje isključivo najbolje rangiranih kandidata pri zapošljavanju državnih službenika i namještenika na svim nivoima vlasti kroz:
  • donošenje uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnoj službi, koje na principima transparetnosti i meritornosti trebaju regulisati postupak zapošljavanja u svim subjektima javnog sektora,
  • određivanje kriterijuma kvalifikovanosti i testove kompetentnosti pri zapošljavanju državnih službenika i namještenika,
  • ukidanje diskrecionog prava rukovodioca (da odabere bilo kojeg kandidata sa liste, bez obzira na rang) pri zapošljavanju kandidata.
 5. Usvojiti i implementirati pravni okvir za transparentnije i efikasnije provođenje javnih nabavki. Uvesti i sprovoditi strožije kazne i disciplinske mjera za odgovorna lica, kako bi se uspostavio sistem odgovornosti za provedbu tenderskih procedura.
Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u BiH u kontekstu Opštih izbora 2018. godine
Preuzmite analizu

Mjere podržali