Reforma zdravstvenog sektora
Potrebno je prevazići najznačajnije izazovi u zdravstvu, a koji su direktno vezani za rješenje i prevenciju dugovanja javnog zdravstvenog sektora, reorganizaciju i unapređenje usluga, te uspostavu efikasnog sistema nabavke lijekova. Potrebno je iznaći rješenje problema velikog broja osoba bez osnovnog zdravstvenog osiguranja. Mjere koje su identifikovane i usaglašene u ovoj oblasti su:

  1. Provoditi revizije učinka zdravstvenih usluga u oba entiteta, te normirati uspjeh i licenciranje ustanova.
  2. Provesti analizu dugovanja zdravstvenog sektora u oba entiteta,
  3. Uvesti trezorski sistem poslovanja u sektoru,
  4. Smanjiti broj nemedicinskog osoblja u oba entiteta kroz optimizaciju osoblja zaposlenog u sektoru,
  5. Normirati mrežu zdravstvenih ustanova u oba entiteta,
  6. Rješiti problem osoba koji nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjem u oba entiteta (prema podacima 450.000 građana BiH nema zdravstveno osiguranje) u smislu stvaranja osnovnog paketa zdravstvene zaštite za sve građane BiH, te iznalaženje modela za finansiranje kroz oporezivanje potrošnje.
  7. Definisati esencijalnu listu lijekova na državnom nivou, uz primjenu međunarodnog nezaštićenog imenovanja lijekova (INN - International Nonproprietary Names). Konzumentima omogućiti da bez naknade koriste konkretan lijek koji je u procesu nabavke izlistan kao najpovoljniji, ili uz nadoplatu razlike u cijeni dobiti specifičan lijek željenog proizvođača.
  8. Jačanje kapaciteta Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.
  9. Uvođenje principa racionalne farmakoterapije u cilju poboljšanja njene kvalitete, te smanjenja troškova poslovanja i povećanja nadzora nad cijenama lijekova.
Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u BiH u kontekstu Opštih izbora 2018. godine
Preuzmite analizu

Mjere podržali