Vladavina prava i dobro upravljanje
Vladavina prava i dobro upravljanje su neophodni preduslovi za ekonomski razvoj i važan faktor za održiv rast, odnosno pravednu distribuciju njegovih koristi i kreiranje jednakih prilika za investitore. Mjere koje su identifikovane i usaglašene u ovoj oblasti su:

  1. Usvojiti četverogodišnju državnu strategiju, te usvojiti i dosljedno implementirati akcioni plan reforme sektora pravde.
  2. Povećati integritet institucija pravosudnog sistema kroz 1) uvođenje zakonske obaveze za izradu planova integriteta u svim javnim institucijama, te 2) izradu i provođenje planova integriteta u svim institucijama, uključujući i javna preduzeća, prema smjernicama i pravilima za izradu i provođenje planova integriteta koje su donijeli Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV) i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK). Navedeno također treba biti primijenjeno na sve javne institucije, uključujući javne kompanije.
  3. Unaprijediti pravni okvir na državnom i entitetskom nivou kojim se reguliše oduzimanje nelegalno stečene imovine, uključujući poboljšanje procedure prodaje zaplijenjene imovine, te operacionalizacija Modula za evidentiranje oduzete imovinske koristi VSTV-a.
  4. Usvojiti četverogodišnju državnu strategiju za borbu protiv korupcije i prateći akcioni plan za provedbu, te usvojiti i uskladiti entitetske i kantonalne strategije za borbu protiv korupcije i prateće akcione planove.
  5. Koordinacija projekata tehničke i finansijske pomoći u cilju efikasnijeg planiranja i sprovođenja reformskih aktivnosti.
Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u BiH u kontekstu Opštih izbora 2018. godine
Preuzmite analizu

Mjere podržali