Poslovna klima i konkurentnost
Potrebno je što prije provesti reforme koje će omogućiti dalji rast zasnovan na investicijama, te je u tom kontekstu nužno hitno ukloniti administrativne, regulatorne i tehničke prepreke domaćim i stranim investicijama. Mjere koje su identifikovane i usaglašene u ovoj oblasti su:

 1. Uvesti "one-stop" shop sistem u FBiH koji će omogućiti jednostavniju registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja.
 2. Kreirati, objaviti i uvezati elektronske registre u FBiH (registar obrta, registar poslovnih subjekata, registar javnih preduzeća, registar poljoprivrednih gazdinstava, registar boniteta privrednih društava, registar finansijskih izvještaja, registar računa poslovnih subjekata, registar apartmana) po uzoru na APIF RS. Dodatno, standardizovati i harmonizovati procedure u cilju ubrzanja izdavanja građevinske dozvole i dozvole za priključenje na elektrodistributivnu mrežu, te uvesti sistem za elektronsko podnošenje zahjteva za građenje u oba entiteta.
 3. Riješiti pitanja javnih preduzeća kroz:
  • restruktuiranje i/ili privatizaciju preduzeća u većinskom javnom vlasništvu u oba entiteta (sprovedba dubinskih analiza stanja javnih preduzeća na osnovu kojih se treba donijeti odluka o budućnosti preduzeća),
  • ukidanje vertikalne državne pomoći u Republici Srpskoj,
  • prodajom manjinskih udjela u vlasništvu Vlade FBiH.
 4. Ojačati privredne odjele sudova u FBiH, te dodatno specijalizovati osoblje za privredne i finansijske sporove u oba entiteta.
 5. Otvoriti alternativne izvore finansiranja kroz javno-privatno partnerstvo u FBiH. Tome može doprinijeti donošenje Zakona o javno-privatnom partnerstvu, te izmjene Zakona o koncesijama u FBiH.
 6. Usvojiti pravni okvir o multilateralnoj kompenzaciji i cesijama u FBiH. Uspostaviti jedinstveni oficijelni, institucionalno podržan sistem za multilateralnu kompenzaciju.
 7. Sprovesti analizu opravdanosti i ukidanje određenih parafiskalnih nameta, te u RS uspostaviti Registar parafiskalnih nameta (kroz Zakon o poreskom sistemu). Uvesti odredbu kojom se jasno vežu naknade sa konkretnom javnom uslugom koja mora biti pružene od strane institucije koja naplaćuje naknadu.
 8. Osiguranje stabilnosti finansijskog sektora kroz donošenje Zakona o Agenciji za osiguranje depozita (donošenja Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine).
Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u BiH u kontekstu Opštih izbora 2018. godine
Preuzmite analizu

Mjere podržali